Srila Prabhupada Pranati

  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
gauranga-siksha-vitatim tu bhumyam
sri-bhaktisiddhanta-suvallabham vai
govinda-namani vikasayantam
sri-bhaktivedantam aham namami
Reference: Sri Vyasa puja offerings 1979